Google+
 

Топ оферта

AUDI,BMW,MERCEDES

AUDI,BMW,MERCEDES

цена: 200 лв.

Контакти

Град София, кв. Овча Купел 2, ул. Б. Бойчев 14A

/околовр.път до разклона за Горна Баня/


Дилъри:+359-88-644-5222

 +359-88-688-8989

Коментари:  Книга за гости

Email:            

Skype:bomiauto

Начало Документи при покупко-продажба на автомобил

Начало » Закони, Документи » Документи при покупко-продажба на автомобил

Виж всички документи

 

"Собствеността върху МПС се прехвърля с писмен договор. С писмен договор с нотариално заверени подписи, съгласно чл.144, ал.2 от Закона за движението по пътищата, се прехвърля собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см.

Собствеността върху МПС може да се прехвърля както по възмезден начин (с договор за покупко-продажба или замяна), така и по безвъзмезден – с договор за дарение."

Подписите на страните могат да бъдат заверени от всеки нотариус, без оглед неговия район на действие;

Продавач може да бъде собственикът на МПС, ако е пълнолетен и дееспособен. Малолетните, непълнолетните или поставените под запрещение могат да прехвърлят или придобиват МПС чрез законните си представители  - родители или настойници (за малолетни или поставени под пълно запрещение) или със съгласие на родителите или попечителите си (за непълнолетни или ограничено запретените), като при прехвърляне на МПС (чрез възмездна сделка, тъй като дарението от непълнолетен е нищожно) е необходимо разрешение на районния съд по местоживеенето им, което се дава само при нужда или очевидна полза за представляваните;

Производството започва с устна молба на страните до нотариуса или неговото деловодство;

 

Необходими документи:

 1. Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се изготви от страните или от нотариуса.
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник, в което МПС се описва така, както в договора за прехвърляне, като се посочват вид, марка, модел, № на двигателя и рамата (шасито) и регистрационните номера. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверен подпис;
 3. Ако в сделката участва законен представител, се представя документ, доказващ неговите правомощия (акт за раждане на непълнолетния или малолетния, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице – продавач или купувач)
 4. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача (например договор за прехвърляне на собствеността върху МПС) и свидетелство за регистрация или само свидетелство за регистрация, ако в него продавачът е вписан като собственик. Преди прехвърляне на МПС продавачът трябва да го е регистрирал в службите на МВР и следователно в свидетелството за регистрация той ще фигурира като собственик на МПС, което е обект на прехвърляне. С оглед сигурност в гражданския оборот е редно нотариусът да откаже да удостовери подписа на продавач, който се легитимира пред него като собственик само въз основа на прехвърлителен договор, без да е преминал през регистрационната процедура в МВР.
 5. Виж всички документи

 6. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че МПС е придобито по наследство;
 7. Препис от акт за граждански брак, ако се прехвърля МПС, което е съпружеска имуществена общност. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, се представя нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация, в която той изразява съгласието си за прехвърляне на МПС.
 8. Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 9. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.226, ал.2 от ДПК – по 2 броя за всеки от продавачите.
 10. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;
 11. Документ за платен местен данък по чл.44 от ЗМДТ. Декларация се подава и данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по постоянния адрес / седалище на данъчно задълженото лице.
 12. Документ за платен от продавача данък върху превозните средства до момента на прехвърлянето на собствеността, съгласно чл.52 от ЗМДТ. Ако данъкът е платен до края на календарната година, купувачът не дължи данък върху превозните средства. В случай, че данъкът не е заплатен до края на годината, купувачът е длъжен в двумесечен срок от прехвърлянето да подаде декларация за притежавано МПС и да заплати данъка за съответните месеци.
 13. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация;

 

Дължими данъци и такси:

 • Местен данък: Заплаща се преди прехвърляне на МПС с подаване наданъчна декларация от купувача или продавача, в зависимост от това какво е уговорено, в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес / седалище на данъчно задълженото лице, съгласно чл.45 и чл.49 от ЗМДТ. Основа за определянето на данъка е застрахователната стойност на МПС. Данъкът е в размер на 2 % от посочената стойност. Данъкът се заплаща от купувача, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.  Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от продавача, другата страна е поръчител. Когато купувачът е в чужбина, данъчно задължен е продавачът.
 • Нотариална такса: Нотариалната такса се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС. Таксата се определя съгласно т.8 и т.11 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД. Таксата се плаща по сметка на нотариуса при удостоверяване на подписите или част от нея – предварително, по искане на нотариуса.

 

Удостоверяване на подписите от нотариуса:

 • Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица
 • Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за удостоверяване на подписите
 • Нотариусът се уверява, че представеният договор отговаря на законовите изисквания
 • Нотариусът проверява дали прехвърлителят е собственик на МПС
 • Нотариусът се уверява, че е платен дължимият местен данък
 • Страните подписват пред нотариуса договора или потвърждават пред нотариуса, че положените предварително подписи са техни
 • Нотариусът удостоверява подписите като полага удостоверителен надпис или щемпел върху договора.
 • Нотариусът връща договора с удостоверените подписи на участниците в производството, като вписва бележка за извършеното удостоверяване в нарочен регистър.

 

Задължителни действия след прехвърляне на МПС:

 • Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя с цел издаване на ново свидетелство за регистрация. Ако продавачът и купувачът имат местоживеене в различни общини, праводателят в двуседмичен срок предоставя на службата, регистрирала МПС, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя.
 • Плащане на данък върху превозните средства. Собствениците на превозни средства подават декларация по чл.54 от ЗМДТ (за леки автомобили или за други превозни средства) пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, за притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.  При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Данъкът се заплаща, ако не е заплатен от продавача до края на текущата година – чл.58, ал.3 от ЗМДТ. Въпроси относно документи: ТУК

Виж всички документи

Home page  Sitemap   РЕПАТРАК | ТУНИНГ ФИРМИ | АВТОСЕРВИЗИ | ВНОСИТЕЛИ | ПАРТНЬОРИ | МЕДИИ | РЕКЛАМА


Етикети: Автомобили, Джипове, Микробуси, Товарни, Мотоциклети, Каравани, Всички оферти, Лизингови условия %, Пътна обстановка, Пътна помощ, Тест Драйв, Характеристики, Данъци, Застраховки, Регистрация КАТ, Справка VIN, Пробег, Година на производство, Услуги, Автосервизи, Тунинг, Вносители, Бизнес, Медии, Платена реклама, Връзки, Уебмастър, Вземи линк, Вземи банер, Условия за реклама, Google keywords, Статии